topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

Tidligere uddelte JID-priser

JID-prisen for afgangsprojekter 2022

JID uddeler hvert år JID-prisen til udvalgte afgangsprojekter fra hver årgang. Kriterierne for at modtage JID prisen er, at afslutningsopgaven skal være utraditionel, nytænkende, gerne med en skæv vinkel og kræver nødvendigvis ikke den højeste karakter. Der er dog ikke diskvalificerende at opgaven også har fået en god karakter. 

Ved PBA-dimissionerne blev JID-prisen for bachelorprojekterne uddelt

JID-prisen uddeles i forbindelse med dimissionerne. Prisopgaven udvalgt efter en samlet vurdering på baggrund af kriterierne: Kreativitet, utraditionel, nytænkende, innovativ og mulig belysning af emnet fra "den skæve vinkel" og kræver ikke, nødvendigvis den højest karakter.

Denne pris bliver uddelt på alle 3 erhvervsakademier, som tilbyder uddannelsen som jordbrugsteknolog og hvor JID deltager i dimissionen.

JID-prisen jt 2022 Erhvervsaakademi Aarhus

På Erhvervsakademi Aarhus blev der uddelt to JID-priser blandt de dimitterende jordbrugsteknologer.

Den første JID-pris gik til Josephine N. Walcker for opgaven: ”Økonomisk værktøj i Ko-kalv-systemer”.

Opgaven undersøger de økonomiske aspekter i den særlige produktionsform, hvor koen får lov at beholde kalven hos sig i en periode, også kaldet ko-kalv-systemet.

Systemet er indført i nogle bedrifter og vil måske vinde yderligere udbredelse i fremtiden, så landmanden kan honorere de voksende krav fra forbrugerne om dyrevelfærd. Der er tale om en model, som kan måle på de økonomiske forskelle både før og efter man har indført systemet.

Opgaven beskriver en regnemodel der fungerer og som allerede nu kan bruges på malke-besætninger, når landmanden skal vurdere, om driftsformen er økonomisk rentabel.

Den anden opgave gik til Kathrine Marie Schmidt for opgaven: ”Bæredygtig jordhåndtering og nyttiggørelsesprojekter”.

Opgaven bygger på analyser, som baseres dels på litteraturstudier og dels på egne interviews. Opgaven anvender udregninger på både CO2 og økonomi for at vurdere den reelle bæredygtighed.

Opgaven sammenligner den nuværende praksis med to nyttiggørelsesprojekter og omhandler jordforurening og jordhåndtering. Der er dog ikke en stor forskel og kun en lille besparelse på CO2 og økonomi ved nyttiggørelsesprojekter. Opgaven er meget aktuel og et værdifuldt indspark i en bæredygtighedsdiskussion, der har stor politisk bevågenhed.

Opgaven slår fast, at der er mange udfordringer i forbindelse med tilladelser, planlægning og placering af jorden, men når dog frem til, at det er lidt bedre at nyttiggøre overskudsjord og bruge det som ressourcefrem for at køre det til deponi.

 

JID-prisen jt 2022 Zealand

Den 24. juli 2022 kunne vi med fornøjelse annoncere dette års JID-prisvindere blandt de nyligt dimitterede jordbrugsteknologer fra Zealand på Sjælland i Slagelse.
Ved dagens dimission på Zealand blev to JID-priser på hver 2.000 kr. uddelt.

Den første pris gik Sielja Dantved for opgaven:
”Social bæredygtighed i praksis”: Opgaven forsøger på nyskabende vis at definere og konkretisere bæredygtighedsbegrebet med udgangspunkt i et stort anlægsgartnerfirmas tilgang projekter for boligforeninger og boligområder.

Den anden pris gik til Mette Lindedam Sørensen for opgaven:
”Det nye sorte i marken kan være biologisk bekæmpelse med nyttedyr” Opgaven sammenligner to meget forskellige virksomheder og stiller skarpt på anvendelse af præcisionslandbrugets teknologer eksempelvis droner, GPS og sensorkasser i arbejdet med nyttedyr.

JID-prisen jt 2022 UCL Odense

Den 22. juni 2022 kunne vi med fornøjelse annoncere dette års JID-prisvindere blandt de nyligt dimitterede jordbrugsteknologer på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense!

Stort tillykke til Filippa Xuyén Haltrup Rasmussen og Anders Gjelstrup Hansen!

Fillipas prisvinderopgave!
Denne rapport tager udgangspunkt i problemstillinger, hvilke knytter sig til anvendelse af PFAS-stofferne. PFAS-stofferne har været anvendt i forskellige sammenhænge i adskillige partier, hvilket primært skyldes stoffernes fedt-, vand-, og smudsafvisende egenskaber. På daværende tidspunkt kendte man ikke til stoffernes sundhedsskadelige effekter grundet deres kemiske egenskaber, hvilket har medført, at mennesket er blevet eksponeret for stofferne og PFAS-stofferne er blevet udledt til miljøet. Stofferne kan binde sig til jorden og derigennem optages i planter og blive bioakkumuleret til dyr. Men stofferne kan også binde sig til vandmolekyler og sive ned i grundvandet, samt ud til forbrugernes drikkevand. Fordi der er begrundet mistanke om stoffernes skadelige effekter, er man interesseret i at kende PFAS-stoffernes fysiske og  kemiske egenskaber, så man kan blive klogere på stoffernes spredning i miljøet.

På nuværende tidspunkt kender man ikke alle de kemiske egenskaber for de 22 PFAS-stoffer man undersøger for. Derfor er der udarbejdet to lineære regressioner ud fra modelstoffer for at finde de mindre kendte PFAS-stoffers kemiske egenskaber. Man kan heraf konkludere, at regressionsmodellerne kan benyttes til at belyse PFAS-stoffernes spredning i miljøet. Størstedelen af PFAS-stoffer, der har under 6-7 C-atomer i deres kulstofkæde, vil binde sig til vandmolekyler.

 

Anders' prisvinderopgave!

Denne opgave indeholder en redegørelse over en række bæredygtige tiltag i markbruget, som kan gavne problemejeren af opgaven i forhold til at reducere klimabelastning på sin landbrugsbedrift. Tiltagene er valgt med henblik på at optimere miljøo,rådet (E) i ESG-afrapportingen. Der redegøres ydermere for klimakreditter, og hvordan dette kan bidrage til en mulig indtægtskilde for landmanden.

Klimaeffekterne af de valgte tiltag diskuteres og vurderes samtidig med, at det vurderes hvorvidt det er en mulighed for problemejer at implementere de valgte tiltag på egen bedrift ud fra den nuværende landbrugspraksis.

Der er foretaget et interview af problemejer, samt en feltundersøgelse på problemejers landbrugsbedrift i udarbejdelsen af denne opgave. Derudover er der indsamlet data fra rapporter samt vidensynteser hovedsageligt fra Aarhus Universitet og SEGES til besvarelse af opgavens problemformulering.

Opgaven konkluderer, at der er flere tiltag i marken, hvor problemejer kan optimere i forhold til at nedbringe klimabelastning fra bedriften. Ved at have fokus på sædskifte og dyrkningsmetode vurderes det, at opgavens problemejer vil kunne stå stærkere i en ESG-afrapportering til den finansielle samarbejdspartner. Opgaven konkluderer ligeså, at der i teorien er mange tiltag, som kan nedbringe klimabelastningen, men at der mangler forsøg afprøvet under danske forhold for at påvise klimaeffekten med større sikkerhed.

 

JID-prisen PBA 2022 Zealand Erhvervsakademi

Den 28. januar 2022 kunne vi med fornøjelse annoncere dette års JID-prisvindere blandt de nyligt dimitterede professionsbachelorer fra PBA i Jordbrug fra Zealand på Sjælland i Slagelse.

Stort tillykke til Christian Vestergaard Hansen og Tim Nellemann Bak for deres flotte afgangsprojekter skrevet på professionsbacheloruddannelsen i Jordbrug. Forfatterne dimitterer fra Zealand i Slagelse og har i deres afsluttende opgaver behandlet to højest aktuelle og interessante emner.

Stort tillykke til Christian Vestergaard Hansen for afgangsprojektet: ”Detektion af glimmerbøsser ved hjælp af fotosensorer”!

Christian Vestergaard Hansen er forfatter til opgaven ”Detektion af glimmerbøsser ved hjælp af fotosensorer” og behandler billen med det opsigtsvækkende navn i et teoretisk gennemarbejdet projekt, der tager hensyn til insektets multifunktionelle rolle i de danske rapsmarker. Christian både anvender og beskriver derudover ny teknologi, der vha. af fotosensorer kan foretage præcise optællinger af de glimrende skadevolderne og dermed udgøre et værktøj til at time sprøjtningen af marker, således at ganske små doser kan virke effektivt og korrekt.

Stort tillykke til Tim Nellemann Bak, for afgangsprojektet: ”Robotter i dansk landbrug – er der en fremtid?”!

Tim Nellemann Bak er forfatter til afgangsprojektet ”Robotter i dansk landbrug – er der en fremtid?” og udarbejder i sin opgave en vurdering af robotten som nyttigt værktøj i dansk landbrug gennem undersøgelser af en konkret robots egenskaber, udfordringer og de økonomiske perspektiver. Tim konkluderer, at robot såvel som landmand går en lys fremtid i møde, hvis teknologien i stigende grad inkluderes i en række passende opgaver i landbruget, men forholder sig også kritisk til EU-lov og software-udfordringer som forhindringer for en god implementering af robotten. 

Begge opgaver fremkommer med kompetente bidrag til hver deres felt og honoreres med JID-prisen for nytænkende teoretiske tilgange til emner, der peger på fortsat positiv udvikling i dansk landbrugs fremtid.

JID-prisen PBA 2022 UCL Odense


27. januar kunne vi med fornøjelse annoncere dette års JID-prisvindere blandt de nyligt dimitterede professionsbachelorer fra PBA i Jordbrug UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense.

Stort tillykke til de to professionsbachelorer fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Sabrina Svendsen og Frederik Gubi Elbæk Jensen, der modtager JID-prisen for to flotte afgangsprojekter, hvis undersøgelser og behandling af problematikker udgør højest anvendelige analyser udarbejdet til konkrete modtagere.

Stort tillykke til Frederik Gubi Elbæk Jensen, for afgangsprojektet: "En sundere kartoffelproduktion i Danmark"!

Frederik fremskriver i sin opgave en rådgivningsplan til KMC Agro til forebyggelse af sygdomme i produktionen af læggekartofler og stivelseskartofler. Hans undersøgelse inddrager internationale plantebiologiske studier såvel som egen dataindsamling i afdækningen af et komplekst felt med mange afgørende faktorer. Pause og sædskifte mellem dyrkning af kartofler virker til at være et centralt punkt for regulering i produktioner med kartoffeltræt jord og Frederik beskriver og vurderer også økonomien i den fordelagtige avlsmetode. 

Stort tillykke til Sabrina Svendsen for afgangsprojektet: "Generationsskifte"!

Sabrina kortlægger i sit afgangsprojekt, hvordan et konkret generationsskift på en økologisk bedrift ser ud og dækker i sin undersøgelse de afgørende spørgsmål i overtagelsen af ejendommene. I sin behandling af købsaftale såvel som budgetplaner og relevant lovgivning besvarer hun centrale problemstillinger og guider til en sund videreførelse af bedriften. Således står Sabrinas anonyme problemejer med en plan, der arbejder hele vejen rundt om landmandssønnens specifikke situation og udgør en oversigt over, hvordan den kommende økolog med fordel kan agere professionelt i sit nye virke.

Begge afgangsprojekter honoreres for kreative og nytænkende undersøgelsesmetoder i dækningen af de interessante og aktuelle emner. 

JID-pris PBA 2022 Erhvervsakademi Aarhus

13. januar kunne vi med fornøjelse annoncere dette års JID-prisvindere blandt de nyligt dimitterede professionsbachelorer fra PBA i Jordbrug på Erhvervsakademi Aarhus. 

De prisvindende opgaveforfattere var Joachim Bøgelund Thomsen og Jeppe Jørgensen, der i deres afgangsprojekter går i lag med centrale problematikker til vands og til lands. 

Stort tillykke til Joachim Bøgelund Thomsen for afgangsprojektet: "Håndtering af fritlevende nematoder ved dyrkning af kartofler i Danmark"!

Joachim Bøgelund Thomsen behandler i sin opgave kartoffelavlerens problem med nematode-parasitter og foreslår forebyggelsesmetoder på baggrund af sit indgående kendskab til særligt to arter inden for familien af de fritlevende nematoder. Betingelserne for parasitternes liv viser sig at være påvirket af og selv have indflydelse på en række aspekter i produktion og omgivelser, og derfor konkluderes undersøgelsen med, at de komplekse sammenhæng, som gør sig gældende for disse fritlevende parasitters liv og skadevirkning, kalder på mere forskning. Problemet lader sig ikke løse vha. enkeltstående indsatser mod parasitten i de danske læggekartofler, men forfatterens kendskab til problemfeltets kompleksitet er utvivlsomt unikt og belønnes med JID-prisen for evnen til bl.a. at bringe et kompliceret helhedsbillede i spil for at belyse opgavens problem.

Stort tillykke til Jeppe Jørgensen for afgangsprojektet: "Genopretning af stenrev i Aarhus Bugten"!

Jeppe Jørgensen fremkommer med en analyse og vurdering af stenrevs betydning for Aarhus Bugt samt forslag til, hvordan den maritime biodiversitet i området kan genoprettes. Opgaveforfatterens fremgangsmåde viser stor respekt for faglighed og Jeppe har helt konkret inddraget tidligere stenfiskere i sin undersøgelse for at opnå indsigt om de gamle rev og deres placering såvel som marinebiologiske teoretikere i sin behandling af den maritime flora og fauna. Yderligere vha. af feltarbejde konkluderer forfatteren, at der er en håndfuld steder i bugten, som er egnede til stenrevsgenoprettelse og udarbejder forslag til designet af revene. Således forelægger der en højst anvendelig rapport formidlet af en grøn faglighed med hjerte for miljø, hvis private eller offentlige aktører viser interesse for genoprettelsen af den lokale biodiversiteten. 

Begge opgaver inddrager kreative undersøgelsesmetoder og nye perspektiver i behandlingen af de superaktuelle problemer og vi glæder os til at tale mere med forfatterne om det store arbejde bag projekterne. 

 

2021 JID-pris sommereksamen

Ved dimissionerne for jordbrugsteknologerne blev JID-prisen for afgangsprojekterne uddelt og i et stærkt felt af kvalificerede afsluttende opgaveprojekter fra jordbrugsteknologernes sommereksamen 2021 er der nu fundet seks modtagere af JID-prisen 2021!

Stort tillykke til Melanie Ejsing Jensen for afgangsprojektet: ” Testcenter Vojens - et beslutningsstøtteværktøj”

Stort tillykke til Jani Frantzen for afgangsprojektet: ”Optimering af biologisk kontrol hos Alfred Pedersen og Søn 2021”

Stort tillykke til Simone Roved for afgangsprojektet: "Helårsgræsning på nordsiden af Røsnæs"

Stort tillykke til Madeleine Lind for afgangsprojektet: "NY SKOV - PRIVATE TILTAG"

Stort tillykke til Ann-Sofie Michele Girsel for afgangsprojektet: " Plastikdunke - fra affald til ressource i en cirkulær økonomi"

Stort tillykke til Michelle Nielsen for afgangsprojektet: "Projekt kuldtilvækst"

   

 

Ved dimissionerne for jordbrugsteknologerne blev JID-prisen for afgangsprojekterne igen uddelt og i et stærkt felt af kvalificerede afsluttende opgaveprojekter fra jordbrugsteknologernes sommereksamen 2021 er der nu fundet seks modtagere af JID-prisen 2021! To JID-priser er uddelt på Erhvervsakademi Aarhus og to på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og to på Zealand Erhvervsakademi!

Stort tillykke til Ann-Sofie Michele Girsel for afgangsprojektet: " Plastikdunke - fra affald til ressource i en cirkulær økonomi"!

Opgaven undersøger, hvordan cirkulær økonomi kan optimere brugen af plastik, og eksemplificere det med plastikdunke til tøjvaskemidler. Eksamensprojektet er hovedsageligt et litteraturstudium, men der benyttes ligeså eget empiri fra forsøg. Opgaven er bygget op i fem afsnit med, hver sit fokuspunkt.

Første fokuspunkt belyser hele verdens overforbrug af ressourcer, og hvordan en cirkulær økonomi kan være løsningen. Dernæst er fokus på affaldslovgivningen mere specifikt effekten en lovgivning kunne have, med fokus på plastikemballage. I afsnit tre inkluderes forfatterens egne forsøgsresultater i vaskerummet, og har fokus på fremstilling og genanvendelse. Fjerde afsnit omhandler livscyklusser, samt konceptet ”Cradle to Cradle”-konceptet, hvor produkter, så vidt muligt, indgår i det biologisk eller tekniske kredsløb i en verden, hvor der ikke længere findes affald - blot materialer til fremtidig brug og fremstilling. Femte og sidste afsnit beskriver sommerfuglemodellen, samt giver en analyse af plastikdunkene i en cirkulær økonomi, hvori de indgår, plus forretningsmodeller, som kan være med til at optimere brugen af dem.

Resultaterne viser at en cirkulær økonomi vil kunne optimere brugen af plastik, da systemer og produkter produceres efter ”Cradle to Cradle”-konceptet. Det gør det ikke på nuværende tidspunkt, hvilket resulterer i en ringe produktkvalitet. Designes produkterne ud fra ”cradle to Cradle”-konceptet, vil dette i fremtiden kunne lade sig gøre.

Stort tillykke til Michelle Nielsen for afgangsprojektet: "Projekt kuldtilvækst"!

Michelle Nielsens eksamensprojekt undersøger hovedsageligt, hvordan fodring af pattegrise påvirker kuldtilvækst. Yderligere faktorer, der kan have en effekt på kuldtilvæksten er også inkluderet i rapporten. Dette ses i problemformuleringen, der lyder således:

Hvad påvirker fødselsvægt og hvilke konsekvenser har lav fødselsvægt?
Hvordan påvirker pattegrisdiarre og flytning af pattegrise kuldtilvækst?
På hvilke måder påvirker pattegrisfodring kuldtilvækst?
Hvad påvirker soens præstationsevner og hvordan påvirker det kuldtilvækst?
Hvilke tiltag kan anvendes på staldgangen og hvilken økonomisk værdi har det? 

Soens- og pattegrisenes produktivitet kan måles ud fra mange parametre, bl.a. ud fra soens evne til at yde daglig kuldtilvækst, hvilket undersøges på baggrund af ovenstående spørgsmål.

 

Stort tillykke til Simone Roved for afgangsprojektet: "Helårsgræsning på nordsiden af Røsnæs"!

Simone Roveds eksamensprojekt undersøger et særligt naturområde på Vestsjælland. Nemlig spidsen af Røsnæs, som med over 1000 besøgende om ugen er et af Naturstyrelsens mest besøgte områder på Sjælland.

Opgaven omhandler og undersøger, hvorvidt der er mulighed for at gøre nordsiden af spidsen af Røsnæs til et helårsgræsningsområde, som udelukkende sydsiden er på nuværende tidspunkt. I rapporten bliver analyseret, hvilke brugere, der kommer på nordsiden, med særligt værdifulde områder, hvor der kan være låger og overgange inklusiv, hvordan et nyt ridestiforløb kunne passe ind. Til dette er der lavet et flot GIS-kort, der illustrerer de ændringer man eventuelt ville se. Der bliver efterfølgende diskuteret, hvordan brugerne kan inddrages i et sådant projekt, hvordan dyrevelfærden ville sikres i forhold til loven, og hvordan flora og fauna ville blive påvirket af omlægningen af nordsiden til helårsgræsning. Generelt scorer sydsiden, som helårsgræsses, højere bio- og artsscore end nordsiden. Men det ville endnu være en mulighed at lave nordsiden til en stor fold, opfylde besøgendes ønske om ikke at færdes i dyrenes fold, og sikre dyrevelfærden ved at ændre det nuværende ridestisforløb.De rette skov- og læmuligheder findes på nordsiden til at sikre dyrevelfærden, og hvordan flora og fauna vil blive påvirket, diskuteres derfor grundigt.

Samlet hævder forfatteren, at man ikke præcis kan forudse, hvad der vil ske, og slutter opgaven: ”Der vil være vindere og tabere alt efter, hvilke forhold og habitater de enkelte arter kræver”.

 

Stort tillykke til Madeleine Lind for afgangsprojektet: "NY SKOV - PRIVATE TILTAG"

Madeleine Lind har valgt at skrive en problemstilling, som ligger i helt i tråd med den nye natur- og biodiversitetspakke, som i december 2020 blev en del af finanspakken. Der er afsat 888 millioner kroner i perioden 2021 til 2024, til at forbedre biodiversiteten i Danmark.
En natur og friskole vil gerne have mere natur i umiddelbar nærhed af skolen. Skolen ønsker at etablere et område med skov og et åbent areal med sø på en mark, der er beliggende lige op til skolens egen matrikel.
Hvordan kan et sådant område udformes og hvilke forvaltningsmæssige og økonomiske udfordringer ligger der i sådant et projekt?

Opgaven konkluderer, at der er misforhold i den måde at man melder ud at der skal være mere natur i Danmark, og den måde området forvaltes på. Ikke kun økonomiske, juridiske og forvaltningsmæssige udfordringer vanskeliggør et sådant projekt som friskolens. Der er næsten ikke plads til private initiativer, som kan komme offentligheden til gavn, og der er derfor behov for at regeringen og aftalepartierne hurtigst muligt får skabt nogle vilkår for private initiativer. Dette ville øge muligheden og vilkårene for private initiativer, som yderligere kan hjælpe den private sektor og den offentlige sektor til at løfte i flok og dermed opnå mere natur- og biodiversitet; Både på nationalt plan og internationalt plan.

 

Stort tillykke til Melanie Ejsing Jensen for afgangsprojektet: ”Testcenter Vojens - et beslutningsstøtteværktøj”!

 

Melanie Ejsing Jensens opgave: ”Testcenter Vojens - et beslutningsstøtteværktøj” omhandler, hvordan og om et testcenter for ukrudt kan have en effekt på behandling af herbicidresistent ukrudt og herbicidstrategi. Projektet beskrive Testcenter Vojens som et beslutningsstøtteværktøj, og yderligere om det i praksis kan lade sig gøre at have et sådant testcenter som beslutningstøtteværktøj, når man taler om herbicidstrategi. Ydermere indeholder projektet et litteraturstudie, der beskriver teoretiske elementer, der ligger forud for eksperimentet. Her beskrives og omtales bl.a. ukrudt, herbicider og herbicidresistens.

Resultatet af eksperimentet viser at et sådant testcenter for ukrudt er en mulighed, der kan arbejdes videre med og yderligere har et meget stort og positivt udviklingspotentiale!

 

Stort tillykke til Jani Frantzen for afgangsprojektet: ”Optimering af biologisk kontrol hos Alfred Pedersen og Søn 2021”

Jani Frantzens afsluttende opgaveprojekt omhandlede optimering af kontrolstrategier specifikt for det grøntsagsproducerende drivhus Alfred Pedersen og Søn.

Opgaveprojektet omhandler specifikt 3 skadedyr: rustmider, tomatminérfluer og hvidfluer. Disse skadedyr er en konstant udfordring i tomatproducerende drivhuse, økologiske såvel som konventionelle. Nye strategier til biologisk kontrol foreslås og praktiske spørgsmål til virksomheden overvejes. Rapporten inkluderer også relaterede aspekter som hygiejne, kommunikation, organisering og motivation, der påvirker effektiviteten af IPM og optimering af disse emner overvejes.

De specifikke og anbefalede strategier er baseret på videnskabelig information til rådighed for emnet og er velegnet til til Alfred Pedersen og Søns specifikke behov.

JID-prisen for PBA 2021

I et stærkt felt af kvalificerede bachelorprojekter er der nu fundet syv modtagere af JID-prisen PBA 2021 og to JID-priser er uddelt på Erhvervsakademi Aarhus og tre på UCL Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole og nu to på Zealand Erhvervsakademi!

 

Stort tillykke til Mikkel Walther Jensen med afgangsprojektet: "Pollen - et biprodukt". 

Stort tillykke til Rikke Prahl med afgangsprojektet: "Kan hjertemælk skabe bedre dyrevelfærd for malkekvæg?" 

Stort tillykke til Stephanie Stobberup Jakobsen med afgangsprojektet: "Te-skovhaven". 

Stort tillykke til Rasmus Storck med afgangsprojektet: ”Strategi mod herbicid resistent agerrævehale”. 

Stort tillykke til Peter H. Pedersen med afgangsprojektet: ”Andemadsproduktion i plantelaguner. En bioøkonomisk tilgang til vandrensning på danske dambrug”. 

Stort tillykke til ”Sø-typologi for danske søer” af Charlotte Halkier, PBA - Natur og Miljø. 

Stort tillykke til ”Biochar som klimavirkemiddel ved tilførsel til dansk landbrugsjord” af Rikke Lykke Eriksen, PBA- Natur og Miljø. 

        

  

Stort tillykke til de netop udkårende JID-prismodtagere fra Zealand: Mikkel Walther Jensen og Rikke Prahl!

Prisopgaver fra Zealand PBA 2021:

Mikkel Walther Jensen med afgangsprojektet: "Pollen - et biprodukt". Klik på navnet og se Mikkels LinkedIn profil.

 

Rikke Prahl med afgangsprojektet: "Kan hjertemælk skabe bedre dyrevelfærd for malkekvæg?" Klik på navnet og se Rikkes LionkedIN profil.

 

Stort tillykke til JID-prismodtagerne fra Odense: Stephanie Stobberup JakobsenPeter H. Pedersen, og Rasmus Storck!

Prisopgave fra UCL Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole PBA 2021: 
Stephanie Stobberup Jakobsen med afgangsprojektet: "Te-skovhaven". Klik på navnet og se Stephanies LinkedIn profil.

 

Prisopgave fra UCL Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole PBA 2021: 
Rasmus Storck med afgangsprojektet: ”Strategi mod herbicid resistent agerrævehale”. Klik på navnet og se Rasmus LinkedIn profil.

 

Prisopgave fra UCL Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole PBA 2021: 
Peter H. Pedersen med afgangsprojektet: ”Andemadsproduktion i plantelaguner. En bioøkonomisk tilgang til vandrensning på danske dambrug”. Klik på navnet og se Peters LinkedIn profil.

 

Stort tillykke til JID-prismodtagerne fra Århus: Rikke Lykke Eriksen og Charlotte Halkier!

Prisopgaver fra Erhvervsakademi Aarhus PBA 2021:
”Sø-typologi for danske søer” af Charlotte Halkier, PBA - Natur og Miljø. Klik på navnet of se Charlottes LinkedIn profil.


”Biochar som klimavirkemiddel ved tilførsel til dansk landbrugsjord” af Rikke Lykke Eriksen, PBA- Natur og Miljø. Klik på navnet og se Rikkes LinkedIn profil.

 

Jid-prisen 2020 

Ved PBA-dimissionerne 2020 blev JID-prisen for bachelorprojekterne uddelt

På UCL Erhvervsakademi, Odense er JID prisen for PBA i jordbrug blevet uddelt.
JID prisen gik til bachelorprojektet: ”Algeekstrakter som biostimulant”.
Stort tillykke til Stephanie Schultz!

 

På Erhvervsakademi Aarhus er JID prisen for PBA i jordbrug blevet uddelt.
JID prisen gik til bachelorprojektet: ”Grønne ekstensive tage og håndtering af regnvand”.
Stort tillykke til Linda Stuhr Madsen!

 
 

På Zealand Erhvervsakademi, Slagelse er JID prisen for PBA i jordbrug blevet uddelt.
JID prisen gik til bachelorprojektet: ”Markvildt & landbrug”.
Stort tillykke til Marlene Blom Olsen!

 


JID-prisen 2019


Ved dimissionerne for jordbrugsteknologerne blev JID-prisen for afgangsprojekterne uddelt

 

Tillykke til Martin Kristian Hansen, som på UCL Erhvervsakademi, Odense, den 27-6-2019, modtog JID-prisen 2019 for afgangsopgaven: "Bekæmpelse af rodgallenematoder og rodsårsnematoder".

Tillykke til Mille Fischerman, som på Zealand, Slagelse, den 26-6-2019, modtog JID-prisen 2019 for afgangsopgaven: "Den oversete Gruppe - Senlakterede køer".

Tillykke til Lasse Lyngholm Pedersen, som på Erhvervsakademi Aarhus, d. 25-6-2019, modtog JID-prisen 2019 for afgangsopgaven: "Affald i den vejnære natur".

 

Ved PBA-dimission januar 2019 blev JID-prisen for bachelorprojekt uddelt

Tillykke til Elisabeth Rose de Fries-Mogensen, som på Erhvervsakademi Sjælland, d. 25-01-2019, modtog JID-prisen for PBA på 5.000 kr. for bachelorprojektet: "Østersøtorsk i et forandret klima".

Tillykke til Sabrina Kristine Adamsen, som på Erhvervsakademi Aarhus, d. 10-01-2019, modtog JID-prisen for PBA på 5.000 kr. for bachelorprojektet: "Oprensningseffekt af udvalgte restprodukter på dieselforurenet jord".

  

 

 

Jid-PRISEN 2018


Ved dimissionerne blev 3 JID-priser uddelt

Denne pris bliver uddelt på alle 3 erhvervsakademier, som tilbyder uddannelsen som jordbrugsteknolog og hvor JID deltager i dimissionen.

Første JID-pris 2018 blev uddelt på Erhvervsakademiet Aarhus, til Anette Poulsen for sin opgave: "Sammenhæng mellem tarmdyrsbiose og hestens adfærd og stressrespons, sammenholdt med en grovfoderdiæts betydning".
Stort tillykke til Anette Poulsen!

  Anette Poulsen JID-pris           Anette Poulsen JID-pris

 

Anden JID-pris 2018 blev uddelt på Erhvervsakademiet Lillebælt, til Camilla Pihl Møller for sin opgave: "Sojaproteinkoncentrater i fravænningsfoder til grise".
Stort tillykke til Camilla Pihl!

              Camilla Pihl JID-pris  

 

Den tredje JID-pris 2018 blev uddelt på Erhvervsakademi Sjælland, til Tina Lyngbek Hansen for sin opgave: "Identifiktaion af husdyr nu og i fremtiden".
Stort tillykke til Tina Lyngbek Hansen!

                 

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2024

2024 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,79 kr. pr.km. Udgør årets kørsel hos den enkelte arbejdsgiver mere end 20.000 km, er satsen 2,23 kr.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

  • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
  • Telefon +45 66 17 12 74
  • jid@jid.dk
  • Telefontid
  • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
  • Fredag kl. 10.00 til 13.00
  • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere