topimg1.jpg
topimg2.jpg
topimg3.jpg
topimg4.jpg
bliv medlem

JID-prisen 2021

2021 JID-pris sommereksamen

Ved dimissionerne for jordbrugsteknologerne blev JID-prisen for afgangsprojekterne uddelt og i et stærkt felt af kvalificerede afsluttende opgaveprojekter fra jordbrugsteknologernes sommereksamen 2021 er der nu fundet seks modtagere af JID-prisen 2021!

Stort tillykke til Melanie Ejsing Jensen for afgangsprojektet: ” Testcenter Vojens - et beslutningsstøtteværktøj”

Stort tillykke til Jani Frantzen for afgangsprojektet: ”Optimering af biologisk kontrol hos Alfred Pedersen og Søn 2021”

Stort tillykke til Simone Roved for afgangsprojektet: "Helårsgræsning på nordsiden af Røsnæs"

Stort tillykke til Madeleine Lind for afgangsprojektet: "NY SKOV - PRIVATE TILTAG"

Stort tillykke til Ann-Sofie Michele Girsel for afgangsprojektet: " Plastikdunke - fra affald til ressource i en cirkulær økonomi"

Stort tillykke til Michelle Nielsen for afgangsprojektet: "Projekt kuldtilvækst"

   

 

Ved dimissionerne for jordbrugsteknologerne blev JID-prisen for afgangsprojekterne igen uddelt og i et stærkt felt af kvalificerede afsluttende opgaveprojekter fra jordbrugsteknologernes sommereksamen 2021 er der nu fundet seks modtagere af JID-prisen 2021! To JID-priser er uddelt på Erhvervsakademi Aarhus og to på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og to på Zealand Erhvervsakademi!

Stort tillykke til Ann-Sofie Michele Girsel for afgangsprojektet: " Plastikdunke - fra affald til ressource i en cirkulær økonomi"!

Opgaven undersøger, hvordan cirkulær økonomi kan optimere brugen af plastik, og eksemplificere det med plastikdunke til tøjvaskemidler. Eksamensprojektet er hovedsageligt et litteraturstudium, men der benyttes ligeså eget empiri fra forsøg. Opgaven er bygget op i fem afsnit med, hver sit fokuspunkt.

Første fokuspunkt belyser hele verdens overforbrug af ressourcer, og hvordan en cirkulær økonomi kan være løsningen. Dernæst er fokus på affaldslovgivningen mere specifikt effekten en lovgivning kunne have, med fokus på plastikemballage. I afsnit tre inkluderes forfatterens egne forsøgsresultater i vaskerummet, og har fokus på fremstilling og genanvendelse. Fjerde afsnit omhandler livscyklusser, samt konceptet ”Cradle to Cradle”-konceptet, hvor produkter, så vidt muligt, indgår i det biologisk eller tekniske kredsløb i en verden, hvor der ikke længere findes affald - blot materialer til fremtidig brug og fremstilling. Femte og sidste afsnit beskriver sommerfuglemodellen, samt giver en analyse af plastikdunkene i en cirkulær økonomi, hvori de indgår, plus forretningsmodeller, som kan være med til at optimere brugen af dem.

Resultaterne viser at en cirkulær økonomi vil kunne optimere brugen af plastik, da systemer og produkter produceres efter ”Cradle to Cradle”-konceptet. Det gør det ikke på nuværende tidspunkt, hvilket resulterer i en ringe produktkvalitet. Designes produkterne ud fra ”cradle to Cradle”-konceptet, vil dette i fremtiden kunne lade sig gøre.

Stort tillykke til Michelle Nielsen for afgangsprojektet: "Projekt kuldtilvækst"!

Michelle Nielsens eksamensprojekt undersøger hovedsageligt, hvordan fodring af pattegrise påvirker kuldtilvækst. Yderligere faktorer, der kan have en effekt på kuldtilvæksten er også inkluderet i rapporten. Dette ses i problemformuleringen, der lyder således:

Hvad påvirker fødselsvægt og hvilke konsekvenser har lav fødselsvægt?
Hvordan påvirker pattegrisdiarre og flytning af pattegrise kuldtilvækst?
På hvilke måder påvirker pattegrisfodring kuldtilvækst?
Hvad påvirker soens præstationsevner og hvordan påvirker det kuldtilvækst?
Hvilke tiltag kan anvendes på staldgangen og hvilken økonomisk værdi har det? 

Soens- og pattegrisenes produktivitet kan måles ud fra mange parametre, bl.a. ud fra soens evne til at yde daglig kuldtilvækst, hvilket undersøges på baggrund af ovenstående spørgsmål.

 

Stort tillykke til Simone Roved for afgangsprojektet: "Helårsgræsning på nordsiden af Røsnæs"!

Simone Roveds eksamensprojekt undersøger et særligt naturområde på Vestsjælland. Nemlig spidsen af Røsnæs, som med over 1000 besøgende om ugen er et af Naturstyrelsens mest besøgte områder på Sjælland.

Opgaven omhandler og undersøger, hvorvidt der er mulighed for at gøre nordsiden af spidsen af Røsnæs til et helårsgræsningsområde, som udelukkende sydsiden er på nuværende tidspunkt. I rapporten bliver analyseret, hvilke brugere, der kommer på nordsiden, med særligt værdifulde områder, hvor der kan være låger og overgange inklusiv, hvordan et nyt ridestiforløb kunne passe ind. Til dette er der lavet et flot GIS-kort, der illustrerer de ændringer man eventuelt ville se. Der bliver efterfølgende diskuteret, hvordan brugerne kan inddrages i et sådant projekt, hvordan dyrevelfærden ville sikres i forhold til loven, og hvordan flora og fauna ville blive påvirket af omlægningen af nordsiden til helårsgræsning. Generelt scorer sydsiden, som helårsgræsses, højere bio- og artsscore end nordsiden. Men det ville endnu være en mulighed at lave nordsiden til en stor fold, opfylde besøgendes ønske om ikke at færdes i dyrenes fold, og sikre dyrevelfærden ved at ændre det nuværende ridestisforløb.De rette skov- og læmuligheder findes på nordsiden til at sikre dyrevelfærden, og hvordan flora og fauna vil blive påvirket, diskuteres derfor grundigt.

Samlet hævder forfatteren, at man ikke præcis kan forudse, hvad der vil ske, og slutter opgaven: ”Der vil være vindere og tabere alt efter, hvilke forhold og habitater de enkelte arter kræver”.

 

Stort tillykke til Madeleine Lind for afgangsprojektet: "NY SKOV - PRIVATE TILTAG"

Madeleine Lind har valgt at skrive en problemstilling, som ligger i helt i tråd med den nye natur- og biodiversitetspakke, som i december 2020 blev en del af finanspakken. Der er afsat 888 millioner kroner i perioden 2021 til 2024, til at forbedre biodiversiteten i Danmark.
En natur og friskole vil gerne have mere natur i umiddelbar nærhed af skolen. Skolen ønsker at etablere et område med skov og et åbent areal med sø på en mark, der er beliggende lige op til skolens egen matrikel.
Hvordan kan et sådant område udformes og hvilke forvaltningsmæssige og økonomiske udfordringer ligger der i sådant et projekt?

Opgaven konkluderer, at der er misforhold i den måde at man melder ud at der skal være mere natur i Danmark, og den måde området forvaltes på. Ikke kun økonomiske, juridiske og forvaltningsmæssige udfordringer vanskeliggør et sådant projekt som friskolens. Der er næsten ikke plads til private initiativer, som kan komme offentligheden til gavn, og der er derfor behov for at regeringen og aftalepartierne hurtigst muligt får skabt nogle vilkår for private initiativer. Dette ville øge muligheden og vilkårene for private initiativer, som yderligere kan hjælpe den private sektor og den offentlige sektor til at løfte i flok og dermed opnå mere natur- og biodiversitet; Både på nationalt plan og internationalt plan.

 

Stort tillykke til Melanie Ejsing Jensen for afgangsprojektet: ”Testcenter Vojens - et beslutningsstøtteværktøj”!

 

Melanie Ejsing Jensens opgave: ”Testcenter Vojens - et beslutningsstøtteværktøj” omhandler, hvordan og om et testcenter for ukrudt kan have en effekt på behandling af herbicidresistent ukrudt og herbicidstrategi. Projektet beskrive Testcenter Vojens som et beslutningsstøtteværktøj, og yderligere om det i praksis kan lade sig gøre at have et sådant testcenter som beslutningstøtteværktøj, når man taler om herbicidstrategi. Ydermere indeholder projektet et litteraturstudie, der beskriver teoretiske elementer, der ligger forud for eksperimentet. Her beskrives og omtales bl.a. ukrudt, herbicider og herbicidresistens.

Resultatet af eksperimentet viser at et sådant testcenter for ukrudt er en mulighed, der kan arbejdes videre med og yderligere har et meget stort og positivt udviklingspotentiale!

 

Stort tillykke til Jani Frantzen for afgangsprojektet: ”Optimering af biologisk kontrol hos Alfred Pedersen og Søn 2021”

Jani Frantzens afsluttende opgaveprojekt omhandlede optimering af kontrolstrategier specifikt for det grøntsagsproducerende drivhus Alfred Pedersen og Søn.

Opgaveprojektet omhandler specifikt 3 skadedyr: rustmider, tomatminérfluer og hvidfluer. Disse skadedyr er en konstant udfordring i tomatproducerende drivhuse, økologiske såvel som konventionelle. Nye strategier til biologisk kontrol foreslås og praktiske spørgsmål til virksomheden overvejes. Rapporten inkluderer også relaterede aspekter som hygiejne, kommunikation, organisering og motivation, der påvirker effektiviteten af IPM og optimering af disse emner overvejes.

De specifikke og anbefalede strategier er baseret på videnskabelig information til rådighed for emnet og er velegnet til til Alfred Pedersen og Søns specifikke behov.

JID-prisen for PBA 2021

I et stærkt felt af kvalificerede bachelorprojekter er der nu fundet syv modtagere af JID-prisen PBA 2021 og to JID-priser er uddelt på Erhvervsakademi Aarhus og tre på UCL Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole og nu to på Zealand Erhvervsakademi!

Stort tillykke til Mikkel Walther Jensen med afgangsprojektet: "Pollen - et biprodukt". 

Stort tillykke til Rikke Prahl med afgangsprojektet: "Kan hjertemælk skabe bedre dyrevelfærd for malkekvæg?" 

Stort tillykke til Stephanie Stobberup Jakobsen med afgangsprojektet: "Te-skovhaven". 

Stort tillykke til Rasmus Storck med afgangsprojektet: ”Strategi mod herbicid resistent agerrævehale”. 

Stort tillykke til Peter H. Pedersen med afgangsprojektet: ”Andemadsproduktion i plantelaguner. En bioøkonomisk tilgang til vandrensning på danske dambrug”. 

Stort tillykke til ”Sø-typologi for danske søer” af Charlotte Halkier, PBA - Natur og Miljø. 

Stort tillykke til ”Biochar som klimavirkemiddel ved tilførsel til dansk landbrugsjord” af Rikke Lykke Eriksen, PBA- Natur og Miljø. 

        

  

Stort tillykke til de netop udkårende JID-prismodtagere fra Zealand: Mikkel Walther Jensen og Rikke Prahl!

Prisopgaver fra Zealand PBA 2021:

Mikkel Walther Jensen med afgangsprojektet: "Pollen - et biprodukt". Klik på navnet og se Mikkels LinkedIn profil.

 

Rikke Prahl med afgangsprojektet: "Kan hjertemælk skabe bedre dyrevelfærd for malkekvæg?" Klik på navnet og se Rikkes LionkedIN profil.

 

Stort tillykke til JID-prismodtagerne fra Odense: Stephanie Stobberup JakobsenPeter H. Pedersen, og Rasmus Storck!

Prisopgave fra UCL Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole PBA 2021: 
Stephanie Stobberup Jakobsen med afgangsprojektet: "Te-skovhaven". Klik på navnet og se Stephanies LinkedIn profil.

 

Prisopgave fra UCL Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole PBA 2021: 
Rasmus Storck med afgangsprojektet: ”Strategi mod herbicid resistent agerrævehale”. Klik på navnet og se Rasmus LinkedIn profil.

 

Prisopgave fra UCL Erhvervsakademi og Proffesionshøjskole PBA 2021: 
Peter H. Pedersen med afgangsprojektet: ”Andemadsproduktion i plantelaguner. En bioøkonomisk tilgang til vandrensning på danske dambrug”. Klik på navnet og se Peters LinkedIn profil.

 

Stort tillykke til JID-prismodtagerne fra Århus: Rikke Lykke Eriksen og Charlotte Halkier!

Prisopgaver fra Erhvervsakademi Aarhus PBA 2021:
”Sø-typologi for danske søer” af Charlotte Halkier, PBA - Natur og Miljø. Klik på navnet of se Charlottes LinkedIn profil.


”Biochar som klimavirkemiddel ved tilførsel til dansk landbrugsjord” af Rikke Lykke Eriksen, PBA- Natur og Miljø. Klik på navnet og se Rikkes LinkedIn profil.

Værd at vide...

Kørselsgodtgørelse 2024

2024 skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil: 3,79 kr. pr.km. Udgør årets kørsel hos den enkelte arbejdsgiver mere end 20.000 km, er satsen 2,23 kr.

LÆS MERE

Job og karriererådgivning til dig

Sparring på ansøgninger/cv inden 24 timer.

LÆS MERE

5% i rente på lønkontoen

Mulighed for fordelagtige renter og billån.

LÆS MERE

  • Hvidkærvej 29 | 5250 Odense SV
  • Telefon +45 66 17 12 74
  • jid@jid.dk
  • Telefontid
  • Mandag til torsdag kl. 10.00 til 15.00
  • Fredag kl. 10.00 til 13.00
  • Lørdag og søndag lukket

Personlig henvendelse i sekretariatet er bedst efter forudgående aftale.


Find vej på kort

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere